Jurewicz in 1881 (Volume III, Page 630-631)

Yurevich in 1881 was known as Jurewicze.  It is described in the Geographical Dictionary of the Kingdom of Polish and other Slavic Countries, Volume III.

Jurewicz in 1881

1) Jurewicz is a small town in the former province of Minsk, near the Rechitsa district.  The river Pripyat runs on the left bank with tributaries Brahin and Chojnik flowing to Mozyr.  Lithuanian Jesuits settled in the area in 1726 and built a magnificent temple.  Jesuits were moved to Bernardine.  A Catholic parish was then established in 1866 belonging to the Mozyr-Rechitsa deans with a chapel in Hliniszczu.  The village has about 140 houses, 900 inhabitants, a police station and a rural school.  The municipality is comprised of 18 rural areas, 43 villages and has 2,335 peasants.  Jurewicz is beautiful, an oasis amount the marshes of Rechitsa.  Stanislaus August [gave privileges?] to the town in 1778.  Jesuit historian Rostowski does not mention the city although it is important to his order.

2) Jurewicz is a small farm village in the Poleska municipality. [Shumen State] north of the city Ihumonia.  In the fifteenth century, the village belonged to the Kieżgajłłów family. Stanislaw Kieźgajłło in 1447 gave the property to Vilnius bishops.  After 1795, Empress Catherine II [received/took?] several Szewiczowi manors. The Jurewicz municipality consists of 7 townships, 42 villages and has ?? 1960. There is a parish church, school and country [mail?]. The Szewiczów ownership comprises 30000 mr of sandy soil farmland.

3) Jurewicz is found in the Ihumenskim area north of Ihumenia town on the road. It was owned by the former bishops of Vilnius and now owned by the Szewicza officer [??].

4) Jurewicz community numbers 1,137 souls.

Transcribed Document

This translation from Polish to English was made by Jon Jaroker, who does not read Polish, using a combination of machine character recognition, machine language translation and personal interpretation.  Improvements to the translation are requested and may be submitted using the contact form.

Excerpt
Excerpt

Jurewicze 1.), miasteczko w dawnem wo-
jewództwie mińskiem, dziś rządowe, w zach
stronie pow. rzeczyckiego, niedaleko rz. Pry-
peci z lewej strony, przy 1 małym trakcie
wiodącym z Łojowa, Brahina, Chojnik do Mo-
zyrza, w malowniczej miejscowości położone.
Jezuici litewscy mieli tu swoją misyą od roku
1726 i zbudowali wspaniałą świątynię. Po je-
zuitach byli tu bernardyni, później kapucyni.
Parafia katolicka przetrwała w Jurewiczach do
r. 1866 (należała do dekanatu mozyrsko-rze-
czyckiego i miała kaplicę w Hliniszczu), wte-
dy bowiem kościół został zamieniony na cer-
kiew. Miasteczko ma około 140 domów, 900
mieszk.; mieści się tu biuro II okr, polic.; jest
szkółka wiejska. Gmina się składa z 18 sta-
rostw wiejskich, 43 wsi i liczy 2335 włościan
płci męzkiej. Jurewicze sa prawdziwą malow-
niczą, oazą śród głuchych topielisk polesia
rzeczyckiego. Posiadają przywileje króla Sta-
nisława Augusta z r. 1778. Historyk jezuitów
Rostowski nie wspomina o tern miejscu chociaż
miało ono ważne znaczenie dla Polesia pod
względem misyi tego zakonu. Dobra, J. w po-
wiecie rzeczyckim, niegdyś Oskierków,od roku
1875 kupca Bakunienki, mają obszaru przeszło
3440 mr. 2.) J., niewielka wieś poleska z za-
rządem gminnym i folwark w pow. ihumeń-
skim, 0 19 w. na północ od miasta Ihumonia,
przy małym trakcie pocztowym berezyńskim
połoźone. W Encykl. Orgelbr. błędnie pomie-
szane z Barbarowem. Miejsce to w wieku XV
należało do możnej rodziny Kieżgajłłów i who-
dziło w skład wielkich dóbr Baksztami zwanych.
Stanisław Kieźgajłło stolnik litewski wraz z
innemi dobrami oddał J. w. r. 1447 na włas-
ność biskupom wileńskim. Po roku 1795 cesa-
rzowa Katarzyna II, udziełając donatywy
swym jenerałom, darowała J. z kilku innemi
folwarkami Szewiczowi, które do dziśdnia są
własnośeią tej rossyjskiej rodziny. Gmina ju-
rewicka składa się z 7 starostw, 42 niewiel-
kich wiosek i ma 1960 włośoian płci męzkiej.
Jest tu cerkiew parafialna, szkółka wiejska i
stacya pocztowa; wieś ma osad 10. W tym
obrębie dziedzictwo Szewiczów ma obszara o-
koło 30000 mr. w glebie piaszczystej. Por.
Czerwony dwór. 3.) J., folw. w pow. ihumeń-
skim, na północ od miasta Ihumenia o wiorst
18, przy drodze wiodącej do Berezyny położo-
ny, niegdyś biskupów wileńskich, teraz włas-
ność urzędnika Szewicza, należy do klucza iwa-
nowskiego (ob. Czerwony dwór), grunt lekki,
miejscowość poleska, okrąg policyjny berezyń-
ski. 4.) J., wś, pow. połocki, z zarządem gmi-
ny liczącej 1137 dusz. 5.) J., ob. Jurowicze.
Jurewicz 1st), a small town in the former province
of Minsk, the government today, in the West
the area. Rzeczycki, close to government. Pripyat
on the left side, with the one small
leading from the glands, Brahin, Chojnik to Mo-
zyrza, situated in the picturesque village.
Lithuanian Jesuits had here since its bowl
1726 and built a magnificent temple. after the Jesuits
Bernardine were here, then the Capuchins.
Catholic parish to survive in Jurewiczach
1866 (belonged to the deanery mozyrsko-Rzeczycki
and had a chapel in Hliniszczu), then
because the church was converted into a church.
The village has about 140 houses, 900
inhabitants.; houses the office the second round, Police., is
Rural School. The municipality is composed of 18 townships
rural areas, 43 villages and has 2,335 peasants
męzkiej sex. Jurewicz are real beautiful,
an oasis among the deaf marshes Polesie
Rzeczycki. Have the privileges of King Stanislaus
August of 1778. Jesuit historian
Rostowski tern does not mention the place though
It was important for the Polesie
misyi terms of this Order. Good, J. in the district
rzeczyckim, once Oskierków, since
1875 Bakunienki buyer, have the area over
3440 mr. 2nd) J, a small village with management Poleska
municipal and farm in the area. Shumen-
State, 0 19 century in the north of the city Ihumonia,
During the low post berezyńskim
located. In Encykl. Orgelbr. mistakenly mixed
of Barbarowem. This place is in the fifteenth century
belonged to the family can be Kieżgajłłów and whodziło
in the great wealth Baksztami called.
Stanislaw Kieźgajłło with Lithuanian stolnik
innemi goods J. wr 1447 gave the property
Vilnius bishops. After 1795, Empress
Catherine II, providing donatywy
his jenerałom, J. donated several innemi
Szewiczowi manors, which are to dziśdnia
rossyjskiej własnośeią the family. Municipality jurewicka
7 consists of the local government, 42 small
villages and have ?? 1960.
There is a parish church, school and country
Stacy mail, the village has a sludge 10th In this
Szewiczów heritage is within an area of ​​about
30000 mr. in sandy soil. See
Red outside. 3rd) J. folw. in the area. ihumeńskim,
north of the town of versts Ihumenia
18, on the road leading to the Berezina located
former bishops of Vilnius, now owned by
Szewicza officer, is one of the key Iwanowski
(now Red Manor), ground light,
Poleska town circle berezyński police.
4) J., WS, pow. Polotsk, the management of the community
numbering 1,137 souls. 5) J., ob. Jurowicze.

Reference

 Document Source