Jurewicz w 1881 (Tom III, Strona 630-631)

Yurevich w 1881 był znany jako Jurewicze. Jest to opisane w Słownik geograficzny Królestwa polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom III.

Jurewicz w 1881

1) Jurewicz to małe miasteczko w dawnym województwie Mińsku, w pobliżu dzielnicy Rechitsa. Rzeka Prypeć działa na lewym brzegu z dopływami Brahin i Chojnik płynie do Mozyrzu. Litewscy jezuici osiedlili się w okolicy w 1726 i zbudował wspaniałą świątynię. Jezuici zostali przeniesieni do Bernardynów. Parafia została założona w czym 1866 należące do Mozyr-Rechitsa dziekanów z kaplicy w Hliniszczu. Wieś ma około 140 domy, 900 mieszkańców, policji i szkoły wiejskie. Gmina składa się z 18 obszary wiejskie, 43 wsie i ma 2,335 Chłopi. Jurewicz jest piękne, Kwota oaza bagna Rechitsa. Stanisława Augusta [dał przywileje?] do miasta w 1778. Jezuicki historyk Rostowski nie wspomina miasto, chociaż ważne jest, aby jego zlecenie.

2) Jurewicz to mała wieś w gminie Poleskiej. [Shumen państwo] na północ od miasta Ihumonia. W XV wieku, wieś należała do rodziny Kieżgajłłów. Stanislaw Kieźgajłło in 1447 przyznaje właściwość biskupów wileńskich. Później 1795, Caryca Katarzyna II [otrzymane / wziął?] kilka dwory Szewiczowi. Gmina składa się z Jurewicz 7 miasteczek, 42 wsie i ma ?? 1960. Jest kościół parafialny, szkoła i kraj [poczta?]. Własność Szewiczów obejmuje 30000 mr gruntów rolnych piaszczystej gleby.

3) Jurewicz znajduje się w Ihumenskim obszarze na północ od miasta Ihumenia na drodze. Była własnością byłych biskupów wileńskich i teraz własnością funkcjonariusza Szewicza [??].

4) Jurewicz numery społeczności 1,137 dusze.

Przepisywana Document

To tłumaczenie z polskiego na angielski dokonał Jon Jaroker, kto nie czyta polskich, wykorzystując połączenie rozpoznawania znaków maszyny, tłumaczenie na język maszynowy i interpretacji indywidualnej. Poprawki do tłumaczenia są wymagane i mogą być składane za pomocą formularz kontaktowy.

Excerpt
Excerpt

Jurewicze 1.), miasteczko w dawnem wo-
jewództwie mińskiem, dziś rządowe, w zach
stronie pow. rzeczyckiego, niedaleko rz. Podpatrzyć-
peci z lewej strony, przy 1 małym trakcie
wiodącym z Łojowa, Brahina, Chojnik do Mo-
zyrza, w malowniczej miejscowości położone.
Jezuici litewscy mieli tu swoją misyą od roku
1726 i zbudowali wspaniałą świątynię. Po-
zuitach byli tu bernardyni, później kapucyni.
Parafia katolicka przetrwała w Jurewiczach do
r. 1866 (należała do dekanatu mozyrsko-rze-
czyckiego i miała kaplicę w Hliniszczu), WTE-
dy bowiem kościół został zamieniony na cer-
Kijów. Miasteczko ma około 140 domów, 900
mieszk.; mieści się tu biuro II okr, Polic.; jest
szkółka wiejska. Gmina się składa z 18 jest-
rostw wiejskich, 43 wsi i liczy 2335 włościan
płci męzkiej. Jurewicze sa prawdziwą malow-
niczą, oazą śród głuchych topielisk polesia
rzeczyckiego. Posiadają przywileje króla Sta-
nisława Augusta z r. 1778. Historyk jezuitów
Rostowski nie wspomina o tern miejscu chociaż
miało ono ważne znaczenie dla Polesia pod
względem misyi tego zakonu. Dobra, J. w po-
wiecie rzeczyckim, niegdyś Oskierków,od roku
1875 kupca Bakunienki, mają obszaru przeszło
3440 mr. 2.) J., niewielka wieś poleska z za-
rządem gminnym i folwark w pow. ihumeń-
przejrzeć, 0 19 w. na północ od miasta Ihumonia,
przy małym trakcie pocztowym berezyńskim
połoźone. W Encykl. Orgelbr. błędnie pomie-
szane z Barbarowem. Miejsce to w wieku XV
należało do możnej rodziny Kieżgajłłów i who-
dziło w skład wielkich dóbr Baksztami zwanych.
Stanisław Kieźgajłło stolnik litewski wraz z
innemi dobrami oddał J. w. r. 1447 na włas-
ność biskupom wileńskim. Po roku 1795 przestaje-
rzowa Katarzyna II, udziełając donatywy
swym jenerałom, darowała J. z kilku innemi
folwarkami Szewiczowi, które do dziśdnia są
własnośeią tej rossyjskiej rodziny. Gmina ju-
rewicka składa się z 7 starostw, 42 niewiel-
kich wiosek i ma 1960 włośoian płci męzkiej.
Jest tu cerkiew parafialna, szkółka wiejska i
stacya pocztowa; wieś ma osad 10. W tym
obrębie dziedzictwo Szewiczów ma obszara o-
koło 30000 mr. w glebie piaszczystej. Przez.
Czerwony dwór. 3.) J., OLW. w pow. ihumeń-
przejrzeć, na północ od miasta Ihumenia o wiorst
18, przy drodze wiodącej do Berezyny położo-
ny, niegdyś biskupów wileńskich, teraz włas-
ność urzędnika Szewicza, należy do klucza iwa-
nowskiego (czy. Czerwony dwór), grunt Lekki,
miejscowość poleska, okrąg policyjny berezyń-
nartach. 4.) J., wś, pow. połocki, z zarządem gmi-
ny liczącej 1137 dusz. 5.) J., czy. Jurowicze.
Jurewicz 1-cie), małe miasteczko w dawnym województwie
z Mińska, Rząd dziś, na Zachodzie
Powierzchnia. Rzeczycki, blisko do rządu. Prypeć
Po lewej stronie, z jednym małym
prowadzące z gruczołów, Brahin, Chojnik to Mo-
zyrza, położony w malowniczej miejscowości.
Jezuici litewscy mieli tu od swojej miski
1726 i zbudował wspaniałą świątynię. po jezuitów
Bernardynów tu, następnie Kapucyni.
Katolicka parafia przetrwać w Jurewiczach
1866 (należała do dekanatu mozyrsko-Rzeczycki
i miał kaplicę w Hliniszczu), następnie
ponieważ kościół został zamieniony na kościół.
Wieś ma około 140 domy, 900
mieszkańców.; domy biurowe druga runda, Police., jest
Wiejskiej szkoły. Gmina składa się z 18 miasteczek
obszary wiejskie, 43 wsie i ma 2,335 Chłopi
męzkiej sex. Jurewicz są naprawdę piękne,
oaza wśród osób niesłyszących bagna Polesia
Rzeczycki. Mieć uprawnienia króla Stanisława
Sierpnia 1778. Jezuicki historyk
Rostowski tern nie wspomina się chociaż
To było ważne dla Polesia
Terminy misyi tego zakonu. Dobry, J. w dzielnicy
rzeczyckim, once Oskierków, ponieważ
1875 Bakunienki buyer, mają powierzchnię ponad
3440 mr. 2nd) J, mała wioska z zarządzania Poleska
komunalne i budowlane w zakresie. Shumen-
Stan, 0 19 wieku, w północnej części miasta Ihumonia,
W niskim berezyńskim postu
usytuowany. W Encykl. Orgelbr. błędnie miesza
of Barbarowem. To miejsce jest w XV wieku
należał do rodziny może być Kieżgajłłów i whodziło
w wielkiej Baksztami majątkowego nazwie.
Stanislaw Kieźgajłło with Lithuanian stolnik
innemi goods J. wr 1447 dał nieruchomości
Wilno Biskupi. Później 1795, Cesarzowa
Katarzyna II, zapewnienie donatywy
jego jenerałom, J. zdobyłem kilka innemi
Szewiczowi manors, które mają dziśdnia
rossyjskiej własnośeią the family. Municipality jurewicka
7 składa samorządu, 42 mały
wioski i mają ?? 1960.
Jest kościół parafialny, szkoła i kraj
Stacy poczty, wieś ma osad 10. w tym
Szewiczów dziedzictwo jest na obszarze około
30000 mr. w glebie piaszczystej. Zobaczyć
Red poza. 3rd) J. OLW. w zakresie. ihumeńskim,
na północ od miasta wiorst Ihumenia
18, na drodze prowadzącej do znajdującej Berezyną
formularze biskupi Wilna, obecnie własność
Szewicza officer, jest jednym z najważniejszych Iwanowski
(teraz Red Manor), lekka ziemia,
Poleska town circle berezyński police.
4) J., WS, pow. Polotsk, zarządzanie społecznością
numeracja 1,137 dusze. 5) J., czy. Jurowicze.

Odniesienie

Dokument źródłowy

 

16 kwietnia, 2013 Wysłany przez Jon Jaroker Zapisano w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, Yurevich