Zasady i warunki korzystania z

1. Umowa,,en,Uzyskując dostęp do tej strony internetowej,,en,zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z witryny,,en,wszystkie obowiązujące przepisy i regulacje,,en,i zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych,,en,Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków,,en,zabrania się korzystania z tej strony lub uzyskiwania do niej dostępu,,en,Materiały zawarte na tej stronie są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych,,en,Użyj licencji,,en,Zezwolono na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów,,en,informacje lub oprogramowanie,,en,na tej stronie internetowej dla osobistych,,en,tylko niekomercyjne, przejściowe wyświetlanie,,en,Jest to udzielenie licencji,,en,nie przeniesienie tytułu,,en,i na podstawie tej licencji nie możesz,,en,modyfikować lub kopiować materiały,,en,używaj materiałów w dowolnym celu komercyjnym,,en,lub do dowolnego publicznego wyświetlania,,en

By accessing this web site, you are agreeing to be bound by these web site Terms and Conditions of Use, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws.

If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this web site are protected by applicable copyright and trade mark law.

2. Use License

Permission is granted to temporarily download one copy of the materials (information or software) on this web site for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:

  1. modify or copy the materials;
  2. use the materials for any commercial purpose, or for any public display (komercyjne lub niekomercyjne,,en,próbować dekompilować lub odtwarzać kodu źródłowego oprogramowania zawartego na tej stronie,,en,usuń wszelkie prawa autorskie lub inne zastrzeżone zapisy z materiałów,,en,lub,,en,przekazać materiały innej osobie lub,,en,lustro,,en,materiały na jakimkolwiek innym serwerze,,en,Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać rozwiązana w dowolnym momencie,,en,Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji,,en,musisz zniszczyć wszystkie pobrane materiały, które masz w posiadaniu, w formie elektronicznej lub drukowanej,,en,Materiały na tej stronie są dostarczane,,en,jak jest,,en,Ta strona internetowa nie daje żadnych gwarancji,,en,wyrażone lub domniemane,,en,i niniejszym zrzeka się i neguje wszystkie inne gwarancje,,en,w tym, bez ograniczeń,,en,domniemane gwarancje lub warunki przydatności handlowej,,en);
  3. attempt to decompile or reverse engineer any software contained on this web site;
  4. remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
  5. transfer the materials to another person or “mirror” the materials on any other server.

 

This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. Zrzeczenie się

The materials on this web site are provided “as is”. This website makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness do określonego celu,,en,lub nienaruszanie praw własności intelektualnej lub innych naruszeń praw,,en,Dalej,,en,niniejsza strona internetowa nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności,,en,prawdopodobne wyniki,,en,lub niezawodność korzystania z materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób związanych z takimi materiałami lub na stronach powiązanych z tą witryną,,en,Ograniczenia,,en,W żadnym wypadku operator,,en,s,,en,tej strony internetowej lub jej dostawców ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody,,en,bez limitów,,en,szkody za utratę danych lub zysków,,en,lub z powodu przerwy w działalności,,en,wynikające z użycia lub niemożności korzystania z materiałów na tej stronie,,en,nawet jeśli operator,,en,lub jego upoważniony przedstawiciel został powiadomiony ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takiej szkody,,en, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, this website does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its Internet web site or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

4. Limitations

In no event shall the operator(s) of this website or its suppliers be liable for any damages (włącznie z,,en,i Siah Kolik i ich dzieci,,mg,wszystko od,,en, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption,) arising out of the use or inability to use the materials on this site, even if the operator(s) or its authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia domniemanych gwarancji,,en,lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody następcze lub przypadkowe,,en,te ograniczenia mogą nie dotyczyć Ciebie,,en,Korekty i Errata,,en,Materiały pojawiające się na tej stronie mogą zawierać informacje techniczne,,en,typograficzny,,en,lub błędy fotograficzne,,en,Ta strona internetowa nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów na swojej stronie internetowej jest dokładny,,en,kompletny,,en,lub prąd,,en,Operator,,en,tej strony internetowej może dokonać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia,,en,nie rób,,en,jednak,,en,zobowiązać się do aktualizacji materiałów,,en,na tej stronie nie sprawdzono wszystkich witryn powiązanych z jej witryną internetową i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takiej strony z linkami,,en,Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia ze strony operatora,,en, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Revisions and Errata

The materials appearing on this web site could include technical, typographical, or photographic errors. This website does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. The operator(s) of this website may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. The operator(s) do not, however, make any commitment to update the materials.

6. Linki

The operator(s) of this site has not reviewed all of the sites linked to its Internet web site and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by the operator(s) strony,,en,Korzystanie z takich powiązanych stron internetowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika,,en,Warunki korzystania z witryny Modyfikacje,,en,tej strony może w dowolnym momencie zrewidować niniejsze warunki użytkowania dla swojej strony internetowej bez uprzedzenia,,en,Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych Warunków korzystania,,en,Prawo rządowe,,en,Wszelkie roszczenia dotyczące niniejszej strony internetowej podlegają prawu stanu Nowy Jork bez względu na przepisy kolizyjne,,en. Use of any such linked web site is at the user’s own risk.

7. Site Terms of Use Modifications

The operator(s) of this site may revise these terms of use for its web site at any time without notice. By using this web site you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms and Conditions of Use.

8. Governing Law

Any claim relating to this web site shall be governed by the laws of the State of New York without regard to its conflict of law provisions.