Kaniv, Ukraina

Moses Family Branch Yaroker

Nazwa
Inne nazwy
Mojżesz YarokerMoses Yaroker
Зелман Мойсеевич ЯрокерZelman Moicevich Yaroker
Hava Moyseevich YarokerChava Moicevich Yaroker
Isaac Moysevich YarokerIsaac Moicevich Yaroker

Samuel Yaroker Family Branch

Nazwa
Inne nazwy
Samuel Yaroker
Rebecca YarokerRebecca Groshevsky
David YorkerDowed Yaroker,en
Dowed Jaroker
Celia YorkerCelia Yaroker
Celia Jaroker
Abraham YorkerAvrom-Yitzhak Yaroker
Avrom Jaroker
Abraham Yorker
Goldie YorkerGoldie Yaroker
Goldie Jaroker
Max YorkerMendel Yaroker
Mendel Jaroker