Sy Schwartz

סאי שוורץ
ב:
ד:
עובדות
  • הולדה - ו -
אבות קדמונים
   
 
   
  
  
?
 
  
 
  
?
 
 
?
  
  
  
?
 
גיליון קבוצת משפחה - ילד
הורה (M) ג'ו שוורץ
הולדה
מוות
חתונהאל ?
אב(הוא) שוורץ
אמא?
הורה (אתה) ?
הולדה
מוות
אב?
אמא?
ילדים
Mג'ו שוורץ
הולדה
מוות
Mסאי שוורץ
הולדה
מוות