Revecha Abram Yaroker

Reveha אברמוב
ב:
ד:
אבות קדמונים
   
?
 
 
?
  
  
  
?
 
  
 
  
?
 
 
?
  
  
  
?
 
צאצאי תרשים
גיליון קבוצת משפחה - ילד
הורה (אתה) ?
הולדה
מוות
אב?
אמא?
הורה (אתה) ?
הולדה
מוות
אב?
אמא?
ילדים
FReveha אברמוב
הולדה
מוות
חתונהאל Evsej Moiseevich Yaroker
גיליון קבוצת משפחה - בן זוג
הורה (M) Evsej Moiseevich Yaroker
הולדה1904קניב, המחוז צ'רקסקה, UKR
מוותJAN 1942
חתונהאל Reveha אברמוב
אבמשה Yaroker
אמא?
הורה (F) Reveha אברמוב
הולדה
מוות
חתונהאל Evsej Moiseevich Yaroker
אב?
אמא?
ילדים