Izzy Schwartz

איזי שוורץ
ב:
ד:
עובדות
  • הולדה - ו -
אבות קדמונים
   
Ytshak Yankyv שוורץ
אודות 1838 -
 
   
  
  
פרופ
1844 - 1887
 
  
 
  
?
 
 
?
  
  
  
?
 
גיליון קבוצת משפחה - ילד
הורה (M) (הוא) שוורץ
הולדה1868
מוות1928
אבYtshak Yankyv שוורץ
אמאפרופ
הורה (אתה) ?
הולדה
מוות
אב?
אמא?
ילדים
MHarry Шварц
הולדה
מוות
Mאיזי שוורץ
הולדה
מוות
Mג'ו שוורץ
הולדה
מוות
חתונהאל ?