Ishi Moiseevich Yaroker

ישי Moiseevich Yaroker
ב:
ד: 1942
עובדות
  • הולדה - ו -
  • 1942 - מוות -
אבות קדמונים
   
?
 
 
משה Yaroker
1862 - 1922
  
  
  
?
 
  
 
  
?
 
 
?
  
  
  
?
 
צאצאי תרשים
גיליון קבוצת משפחה - ילד
הורה (M) משה Yaroker
הולדה1862
מוות1922
חתונהאל ?
אב?
אמא?
הורה (אתה) ?
הולדה
מוות
אב?
אמא?
ילדים
Mזלמן Moiseevich Yaroker
הולדה1899קניב, המחוז צ'רקסקה, UKR
מוותJAN 1944
חתונהאל חאן Haimovna
Fחוה Moyseevich Yaroker
הולדהABT 1900קניב, המחוז צ'רקסקה, UKR
מוות
חתונהאל Kupchik
Mישי Moiseevich Yaroker
הולדה
מוות1942
חתונהאל P. H.
MEvsej Moiseevich Yaroker
הולדה1904קניב, המחוז צ'רקסקה, UKR
מוותJAN 1942
חתונהאל Reveha אברמוב
Mבוריס Moysevich Yaroker
הולדה
מוות
חתונהאל ?
Mיצחק Moysevich Yaroker
הולדהABT 1905קניב, המחוז צ'רקסקה, UKR
מוותISR
חתונהABT 1931אל חנה Avramovna קוליק
גיליון קבוצת משפחה - בן זוג
הורה (M) ישי Moiseevich Yaroker
הולדה
מוות1942
חתונהאל P. H.
אבמשה Yaroker
אמא?
הורה (F) P. H.
הולדה
מוות
חתונהאל ישי Moiseevich Yaroker
אב?
אמא?
ילדים